JQuery Cycle Plugin - Basic Demo

弘法利生

佛法講座

107.03.31 - 上堅下觀法師開示「功德雲而無山不戴」


中峰三時繫念法事    第一時法事:

「清涼月兮有水皆含」          

「功德雲而無山不戴」          

「香象渡河」                      

 


 聯絡我們   │  劃撥帳號  戶名:社團法人苗栗縣大同淨宗學會    帳號: 22753652     │  戶名:三灣彌陀寺釋悟成     帳號:22838334
地址:苗栗縣三灣鄉內灣村10鄰18-6號  │ 電話:(037)831-380,831-388 │ 傳真:(037)831-370 
│  E-mail :buddha.a352@gmail.com

三灣彌陀寺臉書    │   大同淨宗學會臉書    │    創辦人:釋悟成    │  大同淨宗學會統編45735225  │  三灣彌陀寺統編72573131