JQuery Cycle Plugin - Basic Demo

影音故事館

活動紀實

1080622大同淨宗學會第三屆第四次會員大會

標題    榮譽理事長    上悟下成理事長    現任理事長    上香下定法師    上覺下地法師   
上堅下觀法師    標題    標題    標題   
標題    標題    標題
上一張


 聯絡我們   │  劃撥帳號  戶名:社團法人苗栗縣大同淨宗學會    帳號: 22753652     │  戶名:三灣彌陀寺釋悟成     帳號:22838334
地址:苗栗縣三灣鄉內灣村10鄰18-6號  │ 電話:(037)831-380,831-388 │ 傳真:(037)831-370 
│  E-mail :buddha.a352@gmail.com

三灣彌陀寺臉書    │   大同淨宗學會臉書    │    創辦人:釋悟成    │  大同淨宗學會統編45735225  │  三灣彌陀寺統編72573131