JQuery Cycle Plugin - Basic Demo

創辦人- 悟成法師

悟成法師生平略傳

法師共勉語

法師語錄

法師語錄

1071122 你有深信切願精進修持,要預知時至、要往生淨土嗎?


一位身在加護病房的師姐說:「師父,我沒事,我要去西方。」

一位在家自修的師兄很有自信的說:「我要預知時至。」

                 

 師父說:「希望大家都能登上蓮池海會,不再墮入六道輪迴。」

    


 聯絡我們   │  劃撥帳號  戶名:社團法人苗栗縣大同淨宗學會    帳號: 22753652     │  戶名:三灣彌陀寺釋悟成     帳號:22838334
地址:苗栗縣三灣鄉內灣村10鄰18-6號  │ 電話:(037)831-380,831-388 │ 傳真:(037)831-370 
│  E-mail :buddha.a352@gmail.com

三灣彌陀寺臉書    │   大同淨宗學會臉書    │    創辦人:釋悟成    │  大同淨宗學會統編45735225  │  三灣彌陀寺統編72573131