JQuery Cycle Plugin - Basic Demo

創辦人- 悟成法師

悟成法師生平略傳

法師共勉語

法師語錄

法師語錄

101.08.29 消災牌位不分大小


(1010829) 

       本會的「消災牌位不分大小,功德主亦不分大小」。

       希望藉由信眾們的共修及回向功德力,能讓堂上眾等神靈聽聞佛法、破迷開悟、離苦得樂、求願往生極樂世界、成佛度眾生。


 聯絡我們   │  劃撥帳號  戶名:社團法人苗栗縣大同淨宗學會    帳號: 22753652     │  戶名:三灣彌陀寺釋悟成     帳號:22838334
地址:苗栗縣三灣鄉內灣村10鄰18-6號  │ 電話:(037)831-380,831-388 │ 傳真:(037)831-370 
│  E-mail :buddha.a352@gmail.com

三灣彌陀寺臉書    │   大同淨宗學會臉書    │    創辦人:釋悟成    │  大同淨宗學會統編45735225  │  三灣彌陀寺統編72573131