JQuery Cycle Plugin - Basic Demo

彌陀村新聞

最新消息

1060316觀世音菩薩誕辰紀念法會


南無過去正法明如來    現前觀世菩薩    成妙功德    具大慈悲於一身心

現千手眼    照見法界    護持眾生    令發廣大道心    教持圓滿神咒

永離惡道    得生佛前    無間重愆    纏身惡疾    莫能救濟    悉使消除

三昧辯才    現生求願    咸令果遂    決定無疑    能使速獲三乘

早登佛地    威神之力    歎莫能窮    故我一心    歸命頂禮

十方三世一切佛    一切菩薩摩訶薩    摩訶般若波羅蜜